Wykaz obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość spośród nich stanowią wydawnictwa polskie. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału jako monografii naukowej. Założeniem jest, aby w przestrzeni komunikacji osiągnięć polskich naukowców funkcjonowały jedynie takie wydawnictwa, które stosują podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiadają ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. To właśnie te dwa minimalne wymogi zostały wskazane jako jedyne wytyczne dla wydawnictw, które chciałyby znaleźć się w wykazie MNiSW.

Pierwsza grupa wydawnictw, "warta" 200 punktów, obejmuje 36 instytucji: 

 1. Academic Press
 2. Bloomsbury Publishing
 3. Brepols Publishers
 4. Cambridge University Press
 5. Columbia University Press
 6. Cornell University Press
 7. Duke University Press
 8. Brill
 9. Edward Elgar Publishing
 10. Equinox Publishing
 11. Harrassowitz Verlag 
 12. Harvard University Press
 13. Intellect (Bristol, United Kingdom)
 14. John Benjamins Publishing Company
 15. Johns Hopkins University Press
 16. MIT Press
 17. Mohr Siebeck
 18. Oxford University Press
 19. Peeters Publishers
 20. Princeton University Press 
 21. Routledge 3
 22. SAGE Publications 
 23. Stanford University Press 
 24. Franz Steiner Verlag
 25. T&T Clark
 26. Taylor & Francis Group
 27. University of California Press
 28. University of British Columbia Press
 29. University of Chicago Press
 30. Edinburgh University Press
 31. University of Michigan Press
 32. University of Minnesota Press
 33. University of North Carolina Press
 34. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
 35. Wiley-Blackwell
 36. Yale University

Pozostała część wykazu obejmuje 500 pozycji, wśród nich znalazły się wydawnictwa działające przy uniwersytetach i politechnikach. Wśród nich także Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Do pobrania: Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.pdf

Ministerstwo opublikowało komunikat o sposobie ustalania wykazu wydawnictw naukowych oraz głównych założeń do jego opracowania. Według niego projekt pierwszych list wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe przygotowywany jest przez Zespół doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwa będą przydzielone do jednej z dwóch list (Poziom 1 oraz Poziom 2) na podstawie wyników oceny eksperckiej dokonywanej przez Zespół, który wykorzystuje w swoich pracach następujące dane:

 • zestawienie  zaakceptowanych przez ewaluatorów Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zgłoszeń odnoszących się do wszystkich publikacji książkowych z lat 2013–2016 (zarówno monografii jak i prac pod redakcją, rozdziałów, materiałów konferencyjnych)
 • trzy zestawienia wydawnictw indeksowanych na zagranicznych listach wydawnictw, tj. SPI Scholarly Publishers Indicators (Hiszpania), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Norwegia), Publication Forum (Finlandia)
 • dwa zestawienia wydawnictw  indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-bibliometrycznych: Book Citation Index (część Web of Science Core Collection) oraz Scopus
 • zestawienie  publikacji z lat 2013–2016 zaklasyfikowanych przez Bibliotekę Narodową jako książki naukowe.

Przy ocenie eksperckiej brane będzie pod uwagę, czy wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej oraz czy ma ustaloną procedurę recenzji naukowej.

Klasyfikując wydawnictwa na Poziom 2, Zespół będzie dokonywał dodatkowej oceny wydawnictw zakwalifikowanych do pierwszej listy (Poziom 1), biorąc pod uwagę czy wydawnictwo:

 • wydaje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki, 
 • prowadzi politykę̨ wydawniczą przyczyniającą się̨ do upowszechniania monografii w skali światowej,
 • jest uznawane za wiodące przez środowisko naukowe,
 • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii do publikacji nieuzależnione od opłaty za publikację monografii.

W dniach 16-18 listopada w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Salonu Ciekawej Książki. Tegorocznym hasłem przewodnim targów jest „Nie ma Polski bez literatury”.

Wystawcami są polskie wydawnictwa, hurtownie książek, księgarnie, antykwariaty oraz instytucje kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem książki w Polsce. Podczas targów będzie można zapoznać się z bogatą ofertą wydawnictw prezentujących wszystkie gatunki literackie począwszy od literatury pięknej, sensacyjno-kryminalnej, popularnonaukowej i naukowej, literatury faktu oraz komiksu.

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej nie będzie uczestniczyć w tegorocznej edycji Salonu jako wystawca, jednak dla całego rynku wydawniczego i księgarskiego jest to jedno z najważniejszych wydarzeń wśród tego typu imprez. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie VIII Salonu Ciekawej Książki (http://www.targi.lodz.pl/targi/331-vii-salon-ciekawej-ksiazki-2018/aktualnosci/)

blog1

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Więcej informacji

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych i nauk teologicznych. Nabór wniosków trwa od 2 do 16 października 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832). Warto dodać, że podczas składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.


Dodatkowe materiały:

(PDF) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2018 r. w sprawie konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) „Wsparcie dla czasopism naukowych” w POL-index – podręcznik użytkownika Przygotowanie danych niezbędnych do złożenia wniosku w systemie ZSUN/OSF

 

 

 

blog1

Ponadto polskie czasopisma spełniające wymogi (w zakresie dobrych praktyk wydawniczych) będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Obejmować on będzie dofinansowanie realizacji projektów służących wsparciu polskich czasopism o największym zasięgu w celu ich wejścia w międzynarodowy obieg naukowy. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie działań podnoszących na najwyższy poziom jakość praktyk wydawniczych, wdrożenie cyfrowych identyfikatorów publikacji i autorów, zwiększenie umiędzynarodowienia oraz przystosowanie do indeksowania czasopism w międzynarodowych bazach bibliograficznych o największym zasięgu. Czasopisma wyłonione w ramach tego programu będą uwzględnione przy ewaluacji przeprowadzonej w 2021 r. Za publikacje w tych czasopismach będą przyznawane punkty w wysokości analogicznej jak dla najniżej punktowanych czasopism z wykazu. Ponadto w ewaluacji będzie przyznana zryczałtowana liczba punktów za artykuły wydane w pozostałych czasopismach naukowych.

Program będzie szansą dla polskich czasopism, które mają rzeczywiste znaczenie dla polskiego środowiska naukowego oraz włączają się w globalny obieg myśli w swojej dyscyplinie. Jest to szczególnie istotne dla czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji