blog1

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Więcej informacji

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych i nauk teologicznych. Nabór wniosków trwa od 2 do 16 października 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832). Warto dodać, że podczas składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.


Dodatkowe materiały:

(PDF) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2018 r. w sprawie konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) „Wsparcie dla czasopism naukowych” w POL-index – podręcznik użytkownika Przygotowanie danych niezbędnych do złożenia wniosku w systemie ZSUN/OSF

 

 

 

blog1

Ponadto polskie czasopisma spełniające wymogi (w zakresie dobrych praktyk wydawniczych) będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Obejmować on będzie dofinansowanie realizacji projektów służących wsparciu polskich czasopism o największym zasięgu w celu ich wejścia w międzynarodowy obieg naukowy. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie działań podnoszących na najwyższy poziom jakość praktyk wydawniczych, wdrożenie cyfrowych identyfikatorów publikacji i autorów, zwiększenie umiędzynarodowienia oraz przystosowanie do indeksowania czasopism w międzynarodowych bazach bibliograficznych o największym zasięgu. Czasopisma wyłonione w ramach tego programu będą uwzględnione przy ewaluacji przeprowadzonej w 2021 r. Za publikacje w tych czasopismach będą przyznawane punkty w wysokości analogicznej jak dla najniżej punktowanych czasopism z wykazu. Ponadto w ewaluacji będzie przyznana zryczałtowana liczba punktów za artykuły wydane w pozostałych czasopismach naukowych.

Program będzie szansą dla polskich czasopism, które mają rzeczywiste znaczenie dla polskiego środowiska naukowego oraz włączają się w globalny obieg myśli w swojej dyscyplinie. Jest to szczególnie istotne dla czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji


 

W dniach 14 siepnia - 31 sierpnia 2018 sklep internetowy będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności. Książki można nabyć w punkcie sprzedaży który znajduje się w budynku B22, w pokoju 19 na parterze.

blog1

Zakończył się etap prac parlamentarnych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - nową ustawą, nazywaną też Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki oraz nad przepisami ją wprowadzającymi. Ustawa - która czeka teraz na podpis prezydenta - ma wejść w życie 1 października 2018 r. Ma ona zastąpić cztery obecnie istniejące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. (link)