W dniach 16-18 listopada w Łodzi odbędzie się kolejna edycja Salonu Ciekawej Książki. Tegorocznym hasłem przewodnim targów jest „Nie ma Polski bez literatury”.

Wystawcami są polskie wydawnictwa, hurtownie książek, księgarnie, antykwariaty oraz instytucje kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem książki w Polsce. Podczas targów będzie można zapoznać się z bogatą ofertą wydawnictw prezentujących wszystkie gatunki literackie począwszy od literatury pięknej, sensacyjno-kryminalnej, popularnonaukowej i naukowej, literatury faktu oraz komiksu.

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej nie będzie uczestniczyć w tegorocznej edycji Salonu jako wystawca, jednak dla całego rynku wydawniczego i księgarskiego jest to jedno z najważniejszych wydarzeń wśród tego typu imprez. Dlatego serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegóły wydarzenia można znaleźć na stronie VIII Salonu Ciekawej Książki (http://www.targi.lodz.pl/targi/331-vii-salon-ciekawej-ksiazki-2018/aktualnosci/)

blog1

Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił pierwszy konkurs w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Więcej informacji

Pierwszy konkurs został ogłoszony w dziedzinie: nauk humanistycznych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych i nauk teologicznych. Nabór wniosków trwa od 2 do 16 października 2018 r. Szczegółowe warunki udziału w programie określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” (Dz. U. poz. 1832). Warto dodać, że podczas składania wniosków nastąpi automatyczne pobranie części najważniejszych danych wniosku z systemu POL-index.


Dodatkowe materiały:

(PDF) Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2018 r. w sprawie konkursu w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie pomocy de minimis w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

(PDF) „Wsparcie dla czasopism naukowych” w POL-index – podręcznik użytkownika Przygotowanie danych niezbędnych do złożenia wniosku w systemie ZSUN/OSF

 

 

 

blog1

Ponadto polskie czasopisma spełniające wymogi (w zakresie dobrych praktyk wydawniczych) będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Obejmować on będzie dofinansowanie realizacji projektów służących wsparciu polskich czasopism o największym zasięgu w celu ich wejścia w międzynarodowy obieg naukowy. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie działań podnoszących na najwyższy poziom jakość praktyk wydawniczych, wdrożenie cyfrowych identyfikatorów publikacji i autorów, zwiększenie umiędzynarodowienia oraz przystosowanie do indeksowania czasopism w międzynarodowych bazach bibliograficznych o największym zasięgu. Czasopisma wyłonione w ramach tego programu będą uwzględnione przy ewaluacji przeprowadzonej w 2021 r. Za publikacje w tych czasopismach będą przyznawane punkty w wysokości analogicznej jak dla najniżej punktowanych czasopism z wykazu. Ponadto w ewaluacji będzie przyznana zryczałtowana liczba punktów za artykuły wydane w pozostałych czasopismach naukowych.

Program będzie szansą dla polskich czasopism, które mają rzeczywiste znaczenie dla polskiego środowiska naukowego oraz włączają się w globalny obieg myśli w swojej dyscyplinie. Jest to szczególnie istotne dla czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji


 

W dniach 14 siepnia - 31 sierpnia 2018 sklep internetowy będzie nieczynny. Przepraszamy za niedogodności. Książki można nabyć w punkcie sprzedaży który znajduje się w budynku B22, w pokoju 19 na parterze.

blog1

Zakończył się etap prac parlamentarnych nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - nową ustawą, nazywaną też Ustawą 2.0 lub Konstytucją dla Nauki oraz nad przepisami ją wprowadzającymi. Ustawa - która czeka teraz na podpis prezydenta - ma wejść w życie 1 października 2018 r. Ma ona zastąpić cztery obecnie istniejące ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. (link)