1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazywanych podczas realizacji zamówienia w księgarni internetowej www.wydawnictwa.p.lodz.pl jest Politechnika Łódzka.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów – zawarcia umowy z klientem i realizacji zamówienia; nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia ww. celu przetwarzania.

1.4. Klient, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

2. Cel i zakres zbierania danych:

 

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w księgarni internetowej lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

2.2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z księgarni internetowej: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego.

2.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, a także jej rozliczenia.

 

3. Kontakt z Administratorem:

 

3.1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną bądź poprzez kontakt telefoniczny (wskazane w p. I.1. Regulaminu).

3.2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zamówienia.

 

4. Zabezpieczenia

 

4.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.