Stosowane przez Wydawnictwo standardy etyczne oparte są:


Oczekiwania wobec Wydawcy:

 • Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym.
 • Kieruje się przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów.
 • Wydawnictwo podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku w sposób jawny i przejrzysty.
 • Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu książki do publikacji opiera się na jej znaczeniu, oryginalności, przejrzystości i wpływu na rozwój nauki oraz na podstawie dwóch niezależnych recenzji.
 • Zwracana jest uwaga na przestrzeganie właściwych zasad przez autorów z zakresie wiarygodności źródeł, na które powołują się, stosowania cytatów i zapożyczeń.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia przez autora tekstu zasad etycznych (np. zduplikowana publikacja, plagiat, sfabrykowanie danych, nieprawdziwa lista autorów, ghostwriting, guest authorship), redaktor ma obowiązek odrzucić tekst i poinformować autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji.
 • Redakcja zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników.

 

Oczekiwania wobec autorów:

 • Autorzy są zobligowani do zagwarantowania oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób.
 • Publikacja powinna zostać przygotowana według wytycznych umieszczonych na stronie Wydawnictwa (Informacje dla autorów)
 • Wszelkie formy plagiatu oraz autoplagiatu[1], o ile zostaną wykryte, są podstawą do odrzucenia pracy.
 • Autorzy zobowiązani są do ujawnienia procentowego udziału poszczególnych osób w powstanie publikacji naukowej, podania źródła finansowania publikacji, a także poinformowania o ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Odpowiedzialność za podanie informacji ponosi autor zgłaszający publikację – działania te mają na celu przeciwdziałanie zjawiskom ghostwritting[2] i guest authorship[3].
 • Wszystkie fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł, są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • W przypadku podejrzeń o naruszenie etyki stosowane są procedury zalecane przez Comittee on Publication Ethics.

 

Oczekiwania wobec recenzentów:

 • Wszystkie wydawane w Wydawnictwie Politechniki Łódzkiej książki poddawane są recenzji wydawniczej, przygotowywanej przez specjalistów w danej dyscyplinie i tematyce.
 • Recenzent powinien dokładnie zapoznać się z recenzowaną publikacją i dochować wszelkich starań, aby rzetelnie i uczciwie ocenić jego wartość profesjonalną i poznawczą, samodzielność i nowatorstwo, stosownie do aktualnego stanu reprezentowanej przez siebie dyscypliny nauki.
 • Recenzja musi mieć formę pisemną.
 • Powinna być przygotowana według wzoru, udostępnionego na stronie Wydawnictwa (druk opinii monografii, druk opinii skryptu itd.)
 • Recenzent ocenia: stopień zainteresowania podjętej problematyki, aktualność tematyki, oryginalność rezultatów, adekwatność wykorzystanych źródeł, poprawność metodologiczną (użyte metody, poprawność wyników itd.) oraz poprawność językową.
 • Niedopuszczalne jest zwłaszcza wystawianie recenzji składających się głównie z zarzutów, lecz zwieńczonych konkluzją pozytywną. Podobnie niedopuszczalne są recenzje utrzymane w tonie emocjonalnym, jawnie nieobiektywne, a zwłaszcza złośliwe lub złożone z pochwał bez pokrycia.
 • Osoba recenzenta nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych, a tym bardziej w stosunkach pokrewieństwa, z autorem recenzowanego dzieła, projektu. W razie stwierdzenia konfliktu interesów recenzent nie powinien podejmować się roli recenzenta.
 • Recenzja powinna kończyć się rekomendacją o przyjęciu (bez zastrzeżeń, po poprawkach redakcyjnych lub zmianach merytorycznych) lub o odrzuceniu pracy.

 

[1] powtórzenie całości lub fragmentów wcześniejszego utworu tego samego artysty, mające na celu sprawienie mylnego wrażenia o nowatorskości skopiowanego dzieła lub próbę ukrycia rzeczywistego pochodzenia tekstu

[2] ma miejsce wtedy, gdy wkład w powstanie artykułu wniosła osoba niewymieniona w wykazie autorów lub w podziękowaniach

[3] ma miejsce wtedy, gdy artykuł powstał bez udziału osoby wymienionej w wykazie autorów lub wniosła ona znikomy wkład w powstanie danej publikacji