Wstęp:

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wydawnictwo.p.lodz.pl/.

 

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-02.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

I. Niezgodności:

a. w zakresie nawigacji - brak możliwości nawigowana po menu przy pomocy klawiatury;

b. brak możliwości zmiany kontrastu i rozmiaru tekstu;

c. na stronie nie są obsługiwane skróty klawiszowe służące przemieszczaniu się po elementach nawigacyjnych strony internetowej (tj. poruszanie się po serwisie za pomocą klawisza TAB);

d. część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo,

e. część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną. 

f. brak skip linków dla urządzeń czytających.

g. na stronie nie jest stosowany tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza.

II. Wyłączenia:

a. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;

b. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego; 

c. mapy oraz mapy interaktywne, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

W obecnej sytuacji poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego - związane z głęboką ingerencją w szablon strony i powiązane moduły (brak pracowników i środków technicznych) lub koniecznoscią stworzenia zupełnie nowej witryny, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak pracowników i środków finansowych).

 

Nieobowiązkowa informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-08-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

>Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane teleadresowe podmiotu:

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
Biblioteka Politechniki Łódzkiej (Budynek B22)
ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź
tel. 42-631-20-87

 

Informacje na temat procedury:

W przypadku gdy Wydawnictwo nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, stara się zapewnić alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). Dodatkowo te same informacje publikowane są na innych platformach udostępniania treści oraz w mediach społecznościowych.

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Według ustawy każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7. 2.

Żądanie zawiera:

1) dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;

2) wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;

3) wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

4) wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, zgodnie z ust. 6, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od wschodniej strony budynku oraz wejście od strony północnej, zamknięte dla czytelników. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W na wyższe piętra budynku prowadzą schody z windą przyschodową dla osób poruszających się na wózkach. 

W budynku na parterze znajduje się czytelnia czasopism, księgarnia oraz Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. W czytelni znajdują się stanowiska pracy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Znajduje się tutaj stanowisko komputerowe wyposażone w skaner, oprogramowanie odczytu ekranu i OCR, umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielny dostęp do materiałów drukowanych. 

W budynku dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami (na parterze). Wszystkie kondygnacje budynku są dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma dostępnego tłumacza języka migowego.

Na II piętrze budynku znajduje się stanowisko komputerowe dla osób poruszających się na wózkach. Stanowisko jest wyposażone w oprogramowanie odczytu ekranu umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do informacji naukowej i zasobów cyfrowych. Do dyspozycji czytelników jest przenośny powiększalnik ułatwiający osobom słabowidzącym dostęp do materiałów drukowanych oraz monitor Brailowski.