Resort nauki opublikował nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W wykazie ujęto 30 676 pozycji w tym 29 037 czasopism oraz 1 639 materiałów z konferencji.C zasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych przyznano 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców, reprezentujących wszystkie dyscypliny. Pełny wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych.

"Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz – obok wykazu wydawnictw – na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina" - napisano na stronie Ministerstwa nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej rozpoczyna dystrybucję identyfikatorów DOI dla wydawanych przez siebie publikacji

DOI jest unikalnym identyfikatorem alfanumerycznym (standard NISO), stworzonym w celu identyfikacji części własności intelektualnej. Najczęściej DOI używany jest do artykułów w czasopismach elektronicznych, ale także do e-booków i zawartych w nich rozdziałów.DOI jest unikalnym identyfikatorem alfanumerycznym (standard NISO), stworzonym w celu identyfikacji części własności intelektualnej. Najczęściej DOI używany jest do artykułów w czasopismach elektronicznych, ale także do e-booków i zawartych w nich rozdziałów.


Struktura DOI


Prefiks zawsze zaczyna się od „10.xxxxx”, gdzie „x” oznacza wydawcę, np. DOI zaczynajacy się od 10.1108 identyfikuje pracę opublikowaną przez Emerald, a 10.1016 pracę opublikowaną przez Elsevier. Druga część adresu, czyli sufiks, może mieć różne formy i identyfikuje określony artykuł, rozdział lub książkę. Politechnika Łódzka otrzymała prefiks 10.34658.

Przydzielaniem numerów zajmuje się Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - identyfikatory mogą dostać publikacje, które umieszczone są na platformach:

- CYRENA - repozytorium instytucjonalne Politechniki Łódzkiej,

- CYBRA - biblioteka cyfrowa Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej (kolekcja Politechniki Łódzkiej),

- Platforma czasopism naukowych w systemie Open Journal System (w przygotowaniu).

Obecnie o nadanie identyfikatora mogą wnioskować osoby, których publikacje zostały umieszczone na platformie CYRENA. Aby uzyskać numer DOI wystarczy skontaktować się z Wydawnictwem, a po weryfikacji obiektu cyfrowego (np. możliwości udostępnienia pliku w otwartym dostępie zgodnie z podpisaną umową wydawniczą), numer DOI zostanie przypisany do dokuementu.

28 lutego 2019 Ministerstwo opublikowało komunikat informujący o opublikowaniu rozporządzenia konstytuującego szczegóły ewaluacji jednostek naukowych, definiujące pojęcia artykułu naukowego i monografii naukowej oraz wskazujące na wartośc punktową poszczególnych publikacji, które uwzględniane będą w ewaluacji, z uwzględnieniem wcześniej opublikowanych wykazów czasopism naukowych oraz wykazu wydawnictw naukowych.

Szczegółowe informcje  o nowych zasadach ewaluacji można znaleźć w nowym rozporządzeniu dotyczącym ewaluacji jednostek naukowych: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.


Definicje artykułu naukowe i monografii naukowej 

 

Według przepisów obowiązujących w poprzednich latach definicje artykułu naukowego i monografii naukowej były bardziej  szczegółowe, określały na przykład minimalną liczbę arkuszy. Obecnie brzmią one następująco:


Artykuł naukowy - to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej (które znajdują się znajdują się w międzynarodowej bazie bibliometrycznej Scopus), posiadający aparat naukowy. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata ani nota redakcyjna.

Monografia naukowa - recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, posiadająca aparat naukowy. Monografią jest również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kulturylub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny.


Ile punktów za poszczególne publikacje? 

 

Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

1) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism

 • wartośc punktowa wynosi, zgodnie z wykazem czasopism, 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 pkt;

2) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism 

 • wartośc punktowa wynosi wynosi 5 pkt;

3) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw naukowych, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach:

 • wartośc punktowa monografii wynosi, zgodnie z wykazem wydawnictw, 80 albo 200 pkt
 • wartość punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi 100 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
 • wartośc punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt.
 • wartośc punktowa rozdziału w monografii wynosi 50 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
 • wartość punktowa rozdziału w monografii wynosi 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt.

4) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;

 • wartośc punktowa monografii spoza wykazu wynosi wynosi 20 pkt;
 • wartośc punktowa redakcji monografi naukowej wynosi 5 pkt (jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt);
 • wartośc punktowa rozdziału w monografii spoza wykazu wynosi 5 pkt (jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt)

5) przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

 

Warto dodać, że w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych całkowita wartość punktowa zwiększa sie o określony w rozporządzeniu procent.

Na podstawie komunikatu MinisterstwaRozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

Wykaz obejmuje 536 pozycji. Znaczącą większość spośród nich stanowią wydawnictwa polskie. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki (KEN), która rozpocznie swoją pierwszą kadencję 1 marca 2019 roku. Z kolei monografie wydane w wydawnictwach spoza ministerialnego wykazu będą mogły zostać zgłoszone do ewaluacji i uzyskać 80 punktów. Wszystko będzie zależało od oceny ekspertów KEN-u.

Wprowadzenie wykazu wydawnictw monografii naukowych ma na celu usunięcie z przestrzeni komunikacji naukowej wydawnictw nierzetelnych, które często deklarują możliwość opublikowania dowolnego dostarczonego im materiału jako monografii naukowej. Założeniem jest, aby w przestrzeni komunikacji osiągnięć polskich naukowców funkcjonowały jedynie takie wydawnictwa, które stosują podstawowe zasady etyki publikacyjnej oraz posiadają ustaloną procedurę recenzowania proponowanych im tekstów naukowych. To właśnie te dwa minimalne wymogi zostały wskazane jako jedyne wytyczne dla wydawnictw, które chciałyby znaleźć się w wykazie MNiSW.

Pierwsza grupa wydawnictw, "warta" 200 punktów, obejmuje 36 instytucji: 

 1. Academic Press
 2. Bloomsbury Publishing
 3. Brepols Publishers
 4. Cambridge University Press
 5. Columbia University Press
 6. Cornell University Press
 7. Duke University Press
 8. Brill
 9. Edward Elgar Publishing
 10. Equinox Publishing
 11. Harrassowitz Verlag 
 12. Harvard University Press
 13. Intellect (Bristol, United Kingdom)
 14. John Benjamins Publishing Company
 15. Johns Hopkins University Press
 16. MIT Press
 17. Mohr Siebeck
 18. Oxford University Press
 19. Peeters Publishers
 20. Princeton University Press 
 21. Routledge 3
 22. SAGE Publications 
 23. Stanford University Press 
 24. Franz Steiner Verlag
 25. T&T Clark
 26. Taylor & Francis Group
 27. University of California Press
 28. University of British Columbia Press
 29. University of Chicago Press
 30. Edinburgh University Press
 31. University of Michigan Press
 32. University of Minnesota Press
 33. University of North Carolina Press
 34. Vandenhoeck & Ruprecht Verlag
 35. Wiley-Blackwell
 36. Yale University

Pozostała część wykazu obejmuje 500 pozycji, wśród nich znalazły się wydawnictwa działające przy uniwersytetach i politechnikach. Wśród nich także Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Do pobrania: Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.pdf

Ministerstwo opublikowało komunikat o sposobie ustalania wykazu wydawnictw naukowych oraz głównych założeń do jego opracowania. Według niego projekt pierwszych list wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe przygotowywany jest przez Zespół doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwa będą przydzielone do jednej z dwóch list (Poziom 1 oraz Poziom 2) na podstawie wyników oceny eksperckiej dokonywanej przez Zespół, który wykorzystuje w swoich pracach następujące dane:

 • zestawienie  zaakceptowanych przez ewaluatorów Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zgłoszeń odnoszących się do wszystkich publikacji książkowych z lat 2013–2016 (zarówno monografii jak i prac pod redakcją, rozdziałów, materiałów konferencyjnych)
 • trzy zestawienia wydawnictw indeksowanych na zagranicznych listach wydawnictw, tj. SPI Scholarly Publishers Indicators (Hiszpania), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Norwegia), Publication Forum (Finlandia)
 • dwa zestawienia wydawnictw  indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-bibliometrycznych: Book Citation Index (część Web of Science Core Collection) oraz Scopus
 • zestawienie  publikacji z lat 2013–2016 zaklasyfikowanych przez Bibliotekę Narodową jako książki naukowe.

Przy ocenie eksperckiej brane będzie pod uwagę, czy wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej oraz czy ma ustaloną procedurę recenzji naukowej.

Klasyfikując wydawnictwa na Poziom 2, Zespół będzie dokonywał dodatkowej oceny wydawnictw zakwalifikowanych do pierwszej listy (Poziom 1), biorąc pod uwagę czy wydawnictwo:

 • wydaje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki, 
 • prowadzi politykę̨ wydawniczą przyczyniającą się̨ do upowszechniania monografii w skali światowej,
 • jest uznawane za wiodące przez środowisko naukowe,
 • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii do publikacji nieuzależnione od opłaty za publikację monografii.