28 lutego 2019 Ministerstwo opublikowało komunikat informujący o opublikowaniu rozporządzenia konstytuującego szczegóły ewaluacji jednostek naukowych, definiujące pojęcia artykułu naukowego i monografii naukowej oraz wskazujące na wartośc punktową poszczególnych publikacji, które uwzględniane będą w ewaluacji, z uwzględnieniem wcześniej opublikowanych wykazów czasopism naukowych oraz wykazu wydawnictw naukowych.

Szczegółowe informcje  o nowych zasadach ewaluacji można znaleźć w nowym rozporządzeniu dotyczącym ewaluacji jednostek naukowych: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.


Definicje artykułu naukowe i monografii naukowej 

 

Według przepisów obowiązujących w poprzednich latach definicje artykułu naukowego i monografii naukowej były bardziej  szczegółowe, określały na przykład minimalną liczbę arkuszy. Obecnie brzmią one następująco:


Artykuł naukowy - to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej (które znajdują się znajdują się w międzynarodowej bazie bibliometrycznej Scopus), posiadający aparat naukowy. Artykułem naukowym nie jest: edytorial, abstrakt, rozszerzony abstrakt, list, recenzja, errata ani nota redakcyjna.

Monografia naukowa - recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy, posiadająca aparat naukowy. Monografią jest również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kulturylub przekład takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny.


Ile punktów za poszczególne publikacje? 

 

Oceny poziomu naukowego prowadzonej działalności naukowej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dokonuje się z uwzględnieniem następujących rodzajów osiągnięć naukowych:

1) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie czasopism

  • wartośc punktowa wynosi, zgodnie z wykazem czasopism, 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 pkt;

2) artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism 

  • wartośc punktowa wynosi wynosi 5 pkt;

3) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie wydawnictw naukowych, redakcji naukowych takich monografii i rozdziałów w takich monografiach:

  • wartośc punktowa monografii wynosi, zgodnie z wykazem wydawnictw, 80 albo 200 pkt
  • wartość punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi 100 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
  • wartośc punktowa redakcji naukowej monografii naukowej wynosi 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt.
  • wartośc punktowa rozdziału w monografii wynosi 50 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 200 pkt;
  • wartość punktowa rozdziału w monografii wynosi 20 pkt – jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 80 pkt.

4) monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcji naukowych takich monografii i autorstwa rozdziałów w takich monografiach;

  • wartośc punktowa monografii spoza wykazu wynosi wynosi 20 pkt;
  • wartośc punktowa redakcji monografi naukowej wynosi 5 pkt (jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt);
  • wartośc punktowa rozdziału w monografii spoza wykazu wynosi 5 pkt (jeżeli całkowita wartość punktowa tej monografii wynosi 20 pkt)

5) przyznanych patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i wyłącznych praw hodowców do odmian roślin.

 

Warto dodać, że w przypadku działalności naukowej prowadzonej w ramach dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych całkowita wartość punktowa zwiększa sie o określony w rozporządzeniu procent.

Na podstawie komunikatu MinisterstwaRozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.