Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych. W wykazie czasopism naukowych pojawiło się 1373 nowych tytułów, zaś na liście wydawnictw naukowych - 177 nowych jednostek.

 

 

Rozszerzenie listy czasopism naukowych i materiałów konferencyjnych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie. Nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

 

Wykaz powiększył sie o nowe wydawnictwa naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw. Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła wnioski złożone przez 312 wydawnictwa. Pozytywnie rozpatrzono 177 wniosków. W związku z tym Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria. Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (PDF)
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (PDF)
Załącznik - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów (PDF)
Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych wg dyscyplin i wykaz konferencji (XLSX)