Ministerstwo opublikowało komunikat o sposobie ustalania wykazu wydawnictw naukowych oraz głównych założeń do jego opracowania. Według niego projekt pierwszych list wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe przygotowywany jest przez Zespół doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydawnictwa będą przydzielone do jednej z dwóch list (Poziom 1 oraz Poziom 2) na podstawie wyników oceny eksperckiej dokonywanej przez Zespół, który wykorzystuje w swoich pracach następujące dane:

  • zestawienie  zaakceptowanych przez ewaluatorów Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych zgłoszeń odnoszących się do wszystkich publikacji książkowych z lat 2013–2016 (zarówno monografii jak i prac pod redakcją, rozdziałów, materiałów konferencyjnych)
  • trzy zestawienia wydawnictw indeksowanych na zagranicznych listach wydawnictw, tj. SPI Scholarly Publishers Indicators (Hiszpania), Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Norwegia), Publication Forum (Finlandia)
  • dwa zestawienia wydawnictw  indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-bibliometrycznych: Book Citation Index (część Web of Science Core Collection) oraz Scopus
  • zestawienie  publikacji z lat 2013–2016 zaklasyfikowanych przez Bibliotekę Narodową jako książki naukowe.

Przy ocenie eksperckiej brane będzie pod uwagę, czy wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej oraz czy ma ustaloną procedurę recenzji naukowej.

Klasyfikując wydawnictwa na Poziom 2, Zespół będzie dokonywał dodatkowej oceny wydawnictw zakwalifikowanych do pierwszej listy (Poziom 1), biorąc pod uwagę czy wydawnictwo:

  • wydaje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki, 
  • prowadzi politykę̨ wydawniczą przyczyniającą się̨ do upowszechniania monografii w skali światowej,
  • jest uznawane za wiodące przez środowisko naukowe,
  • stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii do publikacji nieuzależnione od opłaty za publikację monografii.