Ponadto polskie czasopisma spełniające wymogi (w zakresie dobrych praktyk wydawniczych) będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Obejmować on będzie dofinansowanie realizacji projektów służących wsparciu polskich czasopism o największym zasięgu w celu ich wejścia w międzynarodowy obieg naukowy. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie działań podnoszących na najwyższy poziom jakość praktyk wydawniczych, wdrożenie cyfrowych identyfikatorów publikacji i autorów, zwiększenie umiędzynarodowienia oraz przystosowanie do indeksowania czasopism w międzynarodowych bazach bibliograficznych o największym zasięgu. Czasopisma wyłonione w ramach tego programu będą uwzględnione przy ewaluacji przeprowadzonej w 2021 r. Za publikacje w tych czasopismach będą przyznawane punkty w wysokości analogicznej jak dla najniżej punktowanych czasopism z wykazu. Ponadto w ewaluacji będzie przyznana zryczałtowana liczba punktów za artykuły wydane w pozostałych czasopismach naukowych.

Program będzie szansą dla polskich czasopism, które mają rzeczywiste znaczenie dla polskiego środowiska naukowego oraz włączają się w globalny obieg myśli w swojej dyscyplinie. Jest to szczególnie istotne dla czasopism z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Więcej informacji